ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ de la République ನಕ್ಷೆ
ನಕ್ಷೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಲಾ République