ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಯ
ನಕ್ಷೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪರಸ್ಪರ